OM iWork NKPG

BAKGRUND

Utvecklings- & Vägledningscenter iWork NKPG AB startade 2018 och arbetar idag på uppdrag av Arbetsförmedlingen inom Jobb – och Utvecklingsgarantin. iWork NKPG bedriver sitt uppdrag via samarbete med arbetsgivare med olika inriktning men utifrån samma syfte och målsättning. Arbetsmetodens huvudinnehåll är, utöver en grundläggande och bred kartläggning av individens psykosociala förmågor och arbetsförutsättningar, att erbjuda ett helhets -och individbaserat stöd med målsättningen att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare i sin utveckling.

Målgruppen omfattar individer som är mellan 18–64 år, inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och där det finns frågeställningar gällande individens arbetsförutsättningar.

METODBESKRIVNING

Personalen på iWork NKPG arbetar utifrån en utvecklad metod som baseras på validerade bedömnings-, och kartläggningsinstrument, självskattning och tydlig uppföljning. En individuell planering och målsättning skapas och följs upp av ansvarig Leg. Arbetsterapeut i nära samarbete med vägledare som finns på plats i de olika verksamheterna. Vägledarna har en mycket central och viktig funktion i utredningen där en stor del av utredningen baseras på hur deltagaren fungerar i de dagliga arbetsuppgifterna. Utifrån behoven anpassas också arbetsuppgifterna individuellt. Bedömningen avslutas med en samlad slutdokumentation innehållande ett resultat och rekommendation utifrån de olika parametrar som framkommit under tiden i insatsen.

Utredningsinsatsen pågår under en period av minst tre månader och förlängning sker i samråd med ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen. Metoden innehåller olika delar och utgår från ett helhetsperspektiv där gruppdynamik, schema, motivation och individuell erfarenhet är viktiga delar. Uppföljningar sker tillsammans med respektive handläggare men även individuellt mellan deltagare och personal.

Den noga utarbetade metoden finns som en röd tråd i hela verksamheten och det övergripande målet är att deltagarna ska känna ett positivt socialt sammanhang, lära sig de vardagliga rutiner som ett arbete kan innebära och öka sin egen medvetenhet om, samt utveckla de egna förmågorna.

KOMPETENSBESKRIVNING

Legitimerade Arbetsterapeuter; har det övergripande ansvaret för kartläggnings-, och utredningsarbetet.

Vägledare; I rollen ingår att finnas till hands dagligen för att stötta deltagarna och se till att arbetsuppgifterna fördelas på ett bra och tydligt sätt. Rollen som vägledare är också viktig för att se den dagliga utvecklingen hos deltagarna.

Distriktssköterska/Medicinskt Ansvarig; finns kopplad till verksamheten för att förstärka den medicinska kompetensen samt fungera som vägledare utifrån kontakten med vården.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Individanpassat helhetsstöd: Vid inskrivning och uppstart får deltagaren en fördjupad kartläggning av dennes nuvarande förutsättningar samt de faktorer som i dagsläget hämmar den egna utvecklingen. Genom vägledning och det individanpassade stödet får deltagaren möjlighet att utveckla förmågor och strategier som leder till utökad livskvalité och arbetsförmåga.

Tydlighet & struktur: Viktiga, grundläggande faktorer för att ge både deltagare och vägledare bra verktyg för att lyckas med sina uppgifter, ta initiativ och delta för att driva verksamheten framåt.

Regelbunden uppföljning: Hela personalgruppen samarbetar och har tät kontakt utifrån de deltagare som finns i verksamheten. Utöver detta hålls även regelbunden kontakt med ansvarig handläggare på arbetsförmedlingen.

Variation i utredningen: För att deltagarna ska utmanas under hela utredningen finns stora möjligheter för dem att prova på att vara i olika verksamheter/miljöer, testa olika arbetsuppgifter samt träna på det sociala samspelet.

Personal med rätt kompetens: En kompetent personalgrupp och är central för att kunna leverera tjänsten med hög kvalité och precisa resultat, allt med deltagaren i fokus.

Tydliga verksamhetsmål med fokus på samarbete & hög leveranskvalité är mycket viktigt för att deltagarna ska få en så bra och tydlig bedömning och utredning som möjligt och som hjälper denne vidare i sin planering